Meie keskkonna ülevaatus

Tallinna Sikupilli Lasteaia keskkonnaülevaatus 2016

Tallinna Sikupilli Lasteaias käis 2016 aasta detsembri seisuga 132 last. Töötajaid on kokku 27.
Keskkonnaülevaatust teostati ajavahemikus november - detsember 2016. Küsitlus hõlmas Rohelise Kooli kõiki 11 valdkonda. Keskkonnaülevaatus koosneb ankeetküsitluste kokkuvõttest ja kulude analüüsist kommunaalarvete põhjal.

I osa – küsitluste kokkuvõte
LAPSED
Laste küsitlemist viidi läbi kolmes rühmas. Vastajateks olid 15 last vanuses 5-7.
Osades valdkondades on lapsed teadlikumad ja osades mitte.

Tugevused:
    Lapsed olid nõus väitega, et lasteaias räägitakse keskkonnateemadel ja looduse teemadel.
    Hästi oldi kursis sellega, et lasteaia hoovis on linnumaju ja pesakaste, samuti teadsid kõik vastajad, et igal rühmal on oma peenrakast.
    Enamus vastanud lastest teab, et on eestlane.
    Kõik lapsed vastasid, et neil on lasteaias keegi, kellele saab rääkida oma murest.
    14 last vastas, et lasteaias pakutakse tervislikke toite.
    Lapsed on nõus selle väitega, et saavad lasteaias palju liikuda.
    Lapsed on teadlikud sellest, et meie lasteaias kogutakse vanapaberit.
    Kõik lapsed vastasid, et oskavad õigesti käsi pesta.

Parendamist vajavad valdkonnad:
    Lapsed teavad, et igas rühmas on toalilli, kuid ei oska nimetada ühegi lille nime.
    Kliimamuutuste osas arvavad lapsed teadvat, mida teha kliimamuutuste ärahoidmiseks, kuid konkreetseid näiteid tuua oskasid üksikud.
    Energiateemadel oskasid lapsed rääkida vaid elektrienergia teemadel.
    Teiste maade ja rahvaste kohta on laste teadmised kesised.
    Lapsed ei osanud palju kaasa rääkida vee teemal.
    Mereteemadel on lastel teadmisi vähevõitu. Nimetati vaid mõnda merelooma või kala.
    Veelindude toitmise osas oleks vaja teha rohkem selgitustööd.
    Pooltel lastel puudub arusaam sellest, miks prügi sorteeritakse ja mis sellest edasi saab, kui prügiauto konteineri on tühjendanud.
    Laste arvates on hommikuti lasteaia juures liiga palju autosid.
    15 lapsest 9 tuleb lasteaeda autoga.
PERSONAL
Personali küsitlus viidi läbi 10 inimese seas. Valik oli suvaline järgides seda, et vastanute seas oleks nii pedagoogilist personali, abipersonali kui juhtkonna esindajaid. Kõige noorem vastaja oli 26 aastane ja kõige vanem 64 aastane, keskmine vastajate vanus 47,8.


Tugevused:
     Õueala ja elurikkuse teemadel vastasid kõik, et oleme teinud erinevaid tegevusi oma õueala elurikkuse suurendamiseks.
    Kümnest vastanuist kaheksa oskas nimetada ühte või mitut kliimamuutuste põhjust.
    Kõik küsitluses osalenud vastasid, et on teinud midagi energia säästmiseks.
    Kõik vastanud töötajad väitsid, et meie lasteaias tutvustatakse lastele teiste maade rahvaid ja kombeid.
    Kõik vastajad olid nõud väitega, et lasteaed on tublit tööd teinud lastele selgitamaks tervisliku toitumise põhimõtteid.
    Vastanud töötajad teevad rohkemal või vähemal määral midagi pidevalt oma tervise heaks (toitumine, spordi tegemine, vee joomine).
    Prügi sorteerivad enamus vastanuist (7 inimest).
    Üheksa vastanut väitis, et on viinud kasutatud esemeid, riideid ja jalanõusid uuskasutuskeskustesse.
    Vastajatest 7 inimest kasutab tööle tulekuks ja minekuks ühistransporti või kõnnib jala. Kolm vastanut kasutab nii autot kui ühistransporti.
    ett tarbitakse meie lasteaias säästlikult 7 vastaja arvates.
    Kraanivett eelistab juua 7 vastajat, 3 vastajat joob nii pudeli- kui kraanivett.
    Kõik vastajad teadsid, et lasteaias on igas rühmas ja kabinetis toalilli.

Parendamist vajavad valdkonnad:
    Kuus inimest teadis, et meie lasteaed osaleb Rohelise Kooli programmis. Lisati juurde, et selgitustööd tuleks rohkem teha.
    Laste teadlikkuse kohta, mis taimed ja puud meie hoovis kasvavad, arvati, et vanemad lapsed on teadlikumad.
    Seitse inimest vastanuist ei teadnud varem, et aegunud ravimeid saab tagasi viia apteeki.

 
II osa – Kulude analüüs lasteaia kommunaalarvete põhjal

Küttekulu – kuluühik Mwh
Küttekulu kõikumise põhjustavad ilmastikuolud.

2014
173,63 Mwh
2015
157, 05 Mwh
2016
168,29 Mwh
Veekulu  - kuluühik m3
Veekulu suurenes 2016 aastal, kuna suvel toimusid lasteaia fassaadi ja katuse renoveerimistööd, mille tarbeks kasutati ka vett. 2015 aastal oli vihmane suvi ja seetõttu ei olnud vajadust tarbida vett kastmiseks.

2014
829 m3
2015
798m 3
2016
899m3

Elekter – kuluühik kWh
Elektri tarbimine tõusis 2016 aastal seoses lasteaia välisfassaadi ja katuse remondiga suvekuudel (kasutati elektriga töötavaid tööriistu).

2014
22 165 kwh
2015
22 273 kwh
2016
22 870 kwh

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar