Meie tegevuskava

Tallinna Sikupilli Lasteaia keskkonna tegevuskava
ntud tegevuskava on koostatud aastateks 2020, 2021, 2022. Tegevuskava on kokku pandud lasteaia keskkonna töögrupi koostööna.

Meie lasteaia keskkonnaalased põhimõtted:
 • Kogukonnaga koostöö ja kaasamine
 • Säästlik tarbimine
 • Keskkonnaalane koolitamine
 • Keskkonnahariduse propageerimine
 • Armastus ja hoolimine looduse vastu


Tegevus
Kestvus/toimumisaeg
Vastutaja/läbiviija
Olukord enne
Soovitud tulemus
2020
2021
2022
1. EESMÄRK – Teavitada kogukonda ja teha koostööd Rohelise Kooli programmi valdkondadest lähtuvalt
Heategevuslik esemete korjandus abivajajatele
+
+
+
Keskkonna töögrupp
Heategevus on kujunenud lasteaia traditsiooniks
Heategevus on seotud keskkonnaharidusega
Keskkonna töögrupi koosolekute toimimine ja ettekannete tegemine pedagoogide infotundidel
+


+
+
Keskkonna töögrupp
Töögrupp ja info liikumine on toimivad
Personal ja lapsevanemad on teadlikud töögrupi tegemistest
Keskkonnaalaste teadmiste kaardistamine (keskkonna ülevaatus)
 • Keskkonna ülevaatuse vormi muutmine
++
+
+
Õppealajuhataja
Keskkonna ülevaatust on eelnevalt korraldatud 3 aastal
Keskkonnaalaste teadmiste kaardistamine võimaldab leida puudused ja tugevused ning seada edaspidiseid eesmärke
Osalemine keskkonnalastel konkurssidel vastavalt võimalustele
+


Juhtkond

Lasteaia sidusrühmad (vanemad lapsed, töötajad, lapsevanemad) ja laiem avalikkus teavad, et meie haridusasutus on keskkonnasuunitlusega.
Taaskasutuspäev
+
+
+
Juhtkond
Lasteaia omanäoline üritus suunitlusega kasutada olemasolevaid materjale ja vähem tarbida
On kaasatud kogukond – pööratakse tähelepanu taaskasutamisele töötubades tegutsemise võimalusena
Kevadine spordipäev emadega lasteaia hoovis (terves kehas rõõmus emme 😊)
+


RK töögrupp
Varem on emadepäevi tähistatud igas rühmas eraldi
On pööratud rohkem tähelepanu tervislikele eluviisidele
Lasteaia talgupäeva korraldamine
+
+
+
Juhtkond
Lasteaia pikaajaline traditsioon
Talgutööd on määratletud kindlate tööetappidega ja seotud Rohelise Kooli tegevuste arendamisega
2. EESMÄRK - Laiendada laste ja personali teadmisi elurikkuse ja Eesti looduse vallas
Lasteaia ühiste keskkonnateemaliste nädalate korraldamine
+
+
+
Rühmad, õppealajuhataja
Lähtuvalt keskkonna ülevaatusest on laste teadmised kesised
Lapsed tunnevad Eesti linde, loomi ja putukaid. Personal on pädev lastele teadmiste andmisel
Sügiskompositsioonidenäitus lasteaia hoovis
+
+
+
Rühmad, lapsevanemad, õppealajuhataja
Varem on näitus olnud siseruumides
Lapsed, lapsevanemad, personal märkab looduse ilu ja eripärasust
G.Aheri loodusteemaline koolitus lastele
+Juhtkond
Lähtuvalt keskkonna ülevaatusest on laste teadmised kesised
Laste silmaring on laienenud
Loodusmuuseumi õppeprogrammidest osavõtt
+
+
+
Rühmad
Lähtuvalt keskkonna ülevaatusest on laste teadmised kesised
Lapsed tunnevad Eesti linde, loomi ja putukaid. Personal on pädev lastele teadmiste andmisel
Loodusteemaliste õppefilmide vaatamine saalis lähtuvalt RK valdkondadest („Loodussõprade kino“ – lõuna ajal)

+

RK töögrupp
Keskkonnahariduslikke õppetegevusi on läbi viidud rühmades eraldi
Laste silmaring on laienenud
Lasteaias kasvatatakse taimi ette peenrakastidesse istutamiseks
+
+
+
Rühmad
Taimede ettekasvatamine on toimunud osades rühmades
Lapsed osalevad aktiivselt istutusprotsessis ja omandavad vastavad võtted ja oskused hooldada taimi.
Pedagoogilise personali koolitamine (Rohelise Kooli seminarid jm)
+
+
+
Õppealajuhataja
Pedagoogide osalus keskkonnaalastel koolitustel on ebapiisav
Kõikide rühmade õpetajad on osalenud Rohelise Kooli seminaridel ja muudel keskkonna teemat puudutavatel koolitustel
Lindude toitmine ja jälgimine on muutunud igapäevategevuseks
+
+
+
Rühmad, juhtkond
Lindude toitmine ja jälgimine on toimunud osades rühmades
Pidevalt soetatakse lindude tarvis toitu. Toimuvad linnuvaatlused lasteaia hoovis. Lapsed eristavad ja tunnevad linnuliike

3. EESMÄRK – Pakkuda erinevaid võimalusi keskkonnahariduse andmiseks lasteaia keskkonnas
„Siku-Liisu“ kaasamine keskkonnaalasesse õppetegevusse
+
+
+
Juhtkond
„Siku-Liisu“ kaasatus on vähene
Õpetajad kasutavad aktiivselt meie lasteaia teemalist nukku
Miksteater keskkonnaalase etendusega „Kulplased“
+


Juhtkond
Varasemalt on lasteaeda külastanud oma keskonnateemaliste etendustega Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
Laste teadmised on laienenud
Keskkonnasisulise raamatu kokkupanek lastele pedagoogide poolt

+
+
Keskkonna töögrupp
Puudus oma lasteaia raamat
Raamat on heaks abivahendiks õpetajatele
Keskkonnateemalise mängu loomine koostöös Sikupilli asumi haridusasutuste seltsiga

 • Mängude kasutamine igapäevases õppetöös
+

+


+


+
Keskkonna töögrupp
Keskkonnateemalisi mänge on vähe
Laste silmaring on laienenud erinevatel keskkonna teemadel
Õueala ümberkujundamine ja täiustamine vastavalt Tallinna Sikupilli Lasteaia haljastusprojektile
+
+
+
Juhtkond
Puudusid teadmised taimedele sobivatest kasvukohtadest
Õueala on valminud vastavalt projektile
Puude, põõsaste ja taimede varustamine nimesiltidega
+


Keskkonna töögrupp
Laste teadmised on kesised lasteaia õuealal kasvavatest taimedest, puudest, põõsastest
Lapsed tunnevad lasteaia hoovis kasvavaid, taimi, puid ja põõsaid

Suunaviitade valmistamine õuealale

+

Juhtkond
Õueala on kujundatud mängu-ja õpialadeks, kuid puuduvad vastavad viidad
Loodussõbralike (puidust) viitadega on varustatud hoovis olevad olulisemad objektid
Lillepidu lasteaia hoovis

+

Juhtkond
Lähtuvalt Suure Taimejahi projektist on teada, et laste teadmised lillede nimetuste kohta on kesised
Lapsed teavad erinevate lillede nimetusi
Õueala plaani ja paigaldusaluse valmistamine õuealale


+
Direktor
Varem valmistatud laste poolt õueala makett
Nii külalistel kui lasteaia perel on hea ülevaade hoovis olevatest objektide, taimede ning puude asukohast
Sügisene saagipäev – milline on meie hoovis kasvanud kõige maitsvam vili?

+

Keskkonna töögrupp
Varem pole süsteemselt saaki koristatud
Lapsed eristavad puu- ja köögivilju
Landart lasteaia hoovis


+
Rühmad
Oli olemas idee, mis ootas teostamist
Lapsed on loovad ja fantaasiarikkad
Vihmaussi komposteri soetamine lasteaeda
+


Juhtkond
Puudus
Laps saab tundma eluringluse põhimõtteid, oskab hoolitseda ja väärtustada elusorganisme
Esmaabi koolitus lastele

+

Juhtkond
Varem on lapsi koolitatud, kuid see ei ole olnud süsteemne
Lastel on julgus ja teadmised abivajajat aidata
„Suukooli“ küllakutsu-mine ja laste koolitamine
+


Juhtkond
Selleteemalist koolitust ei ole varem toimunud
Lastel on esmased teadmised hügieeni olulisusest
Prügiveoauto tegevuse vaatlus lasteaia territooriumil


+
Juhtkond
Pole kasutatud olemasolevat võimalust siduda tegevuse vaatlus õppetööga
Laste teadmised prügi sorteerimise vajalikkuse kohta on head
Pakirobotite ja teiste robotite tutvustamine lastele

+

RK töögrupp
Antud teemaga pole varasemalt kokkupuuteid
Laste silmaring on laienenud
4. EESMÄRK – Panna suuremat rõhku energia säästmisele ja taaskasutamisele
Autovaba Päeva tähistamine

+
+
Juhtkond
Pole teostatud
Lapsevanemad ja personal kasutavad ühistransporti. Lapsed teavad rohkem õhusaastest, tulevikuautodest ja kütuseliikidest
Elektrivaba päev lasteaias

+

Juhtkond
Pole teostatud
On pööratud suuremat rõhku säästmise vajalikusele
Päikesepaneelide töö tutvustamine 6-7a. lastele – kuidas tuleb päikeselt elekter?


+
Juhtkond
Pole teostatud
Laste silmaring on laienenud
Mänguasjade ja raamatute vahetuspäev (lapsevanemad + rühmad)
+


Juhtkond
Varasemalt on toimunud osade rühmade vahel mänguasjade vahetamist, kuid mitte terves asutuses
Mänguasjad ja raamatud on leidnud uued kasutajad
Joonistuspaberi hankimine Hoiuraamatukogu ja kirjastuste kaudu (paberijääkide kasutamine)
+
+
+
Juhtkond
Tihti on puudu vabajoonistamiseks mõeldud paberist
Praakpaber ja jäägid on leidnud kasutust
5. EESMÄRK – Väärtustada erinevaid looduskauneid kohti nii linnas kui maal
Lasteaiapäev õues

+
+
RK töögrupp
Tänapäeva lapse viibivad õues liiga vähe
Laps tunneb rõõmu õues tegutsemisest läbi päeva
Personali väljasõit loodusesse

+

Juhtkond
Ühiseid väljasõite on toimunud vähe
Personali silmaring on avardunud
Õppekäigud linna keskkonnas: mere äärde, parkidesse
+
+
+
Rühmad
Õppekäigud on peamiselt tubased
Lapsed tunnevad oma kodulinna
Vanemate laste rühmade väljasõit metsa – päev metsas!
+


RK töögrupp
Tänapäeva lapse viibivad õues liiga vähe
Lapsed teavad Eesti metsas kasvavaid taimi
Väljasõit lastega farmi või talusse (tutvumine talutehnika ja loomadega)

+

RK töögrupp
Paljudel linnalastel puudub kokkupuude koduloomadega, talutehnikaga
Laste silmaring on avardunud
6. EESMÄRK - Anda lisavõimalusi ja lisaväärtusi lastele ning pedagoogilisele personalile tegeleda keskkonnateemadega
Loodusringi käivitamine huvitegevusena

+

Juhtkond
Puudub loodushariduslik huviring
Lapsed tegelevad loodusõppega süvitsi
Lasteaia loodusteemaliste raamatute ja õppevahendite nimekirja koostamine ning täiendamine
+
+
+
Õppealajuhataja
Olemas nimekiri kõikidest raamatutest, kuid puudub keskkonnateemalise kirjanduse loetelu
On koostatud nimekiri keskkonnateemalistest metoodilistest materjalidest (raamatud, pildid jne)
Toitumisalane koolitus personalile

+

Juhtkond
Antud teemal pole varem koolitusi toimunud
Personal on teadlik tervislikust toitumisest
Jooga lastele – lõimimine liikumistegevustega

+

Juhtkond
Varem oli lasteaias jooga huvitegevusena
Laste vaime ja füüsiline tervis on tasakaalus

Antud tegevuskava on koostatud aastateks 2017, 2018, 2019. Tegevuskava on kokku pandud lasteaia keskkonnameeskonna koostööna.

Meie lasteaia keskkonnaalased põhimõtted:
 • Kogukonnaga koostöö ja kaasamine
 • Säästlik tarbimine
 • Keskkonnaalane koolitamine
 • Keskkonnahariduse propageerimine
 • Armastus ja hoolimine looduse vastu


Tegevus
Kestvus/toimumisaeg
Vastutaja/läbiviija
Olukord enne
Soovitud tulemus
2017
2018
2019
1. EESMÄRK - Eksponeerida lasteaias toimuvaid keskkonnateemalisi tegevusi
Kodulehekülje täiustamine Rohelise Kooli blogiga, temaatilise stendi loomine
+
+
+
Keskkonna töögrupp Tehtud tegevustest ei edastatud piisavalt infot sidusrühmadele ja avalikkusele Lasteaia sidusrühmad (vanemad lapsed, töötajad, lapsevanemad) ja laiem avalikkus teavad, et meie haridusasutus on keskkonnasõbralik ja on teadlikud „Rohelise Kooli“ projektist.
Keskkonna töögrupi loomine
+


Õppealajuhataja
Puudus keskkonna teemadega tegelev töögrupp
On loodud toimiv töögrupp
Keskkonna töögrupi ettekannete tegemine pedagoogide infotundidel
++
+
Keskkonna töögrupp Puudus keskkonna teemadega tegelev töögrupp Personal on teadlik töögrupi tegemistest
Keskkonnaalaste teadmiste kaardistamine
+
+
+
Õppealajuhataja Puudus ülevaade täiskasvanute ja laste keskkonnaalastest teadmistest Keskkonnaalaste teadmiste kaardistamine võimaldab leida puudused ja tugevused ning seada edaspidiseid eesmärke
2. EESMÄRK - Laiendada laste ja personali teadmisi elurikkuse ja Eesti looduse vallas
Lasteaia ühiste keskkonnateemaliste nädalate korraldamine
+
+
+
Rühmad, õppealajuhataja Detsembris 2016 tehtud keskkonnateemalisest küsitlusest ilmnes, et laste teadmised on kesised Lapsed tunnevad Eesti linde, loomi ja putukaid. Personal on pädev lastele teadmiste andmisel
Georg Aheri poolt loodustunni läbiviimine 5-7.aastas-tele lastele Eesti loomadest ja lindudest
+
Õppealajuhataja Detsembris 2016 tehtud keskkonnateemalisest küsitlusest ilmnes, et laste teadmised on kesised Lapsed saavad juurde teadmisi Eesti lindudest, loomadest ja putukatest
Näitus „Ravimtaimed”


+Rühmad, lapsevanemad, õppealajuhataja

Laste, lapsevanemate ja personali teadmised on laienenud
Näitus „Looduse leiud”

+

Rühmad, lapsevanemad, õppealajuhataja

Lapsed, lapsevanemad, personal märkab looduse ilu ja eripärasust
Akvaariumikalade soetamine rühmadesse
+
Nuki rühm, Lotte rühm

Laste teadmised kaladest on suurenenud
Loodusmuuseumi õppeprogrammidest osavõtt
+
+
+
Rühmad Detsembris 2016 tehtud keskkonnateemalisest küsitlusest ilmnes, et laste teadmised on kesised Lapsed tunnevad Eesti linde, loomi ja putukaid. Personal on pädev lastele teadmiste andmisel
Koduloomapäev meie lasteaias (võimaluse andmine lastele tutvustada oma kodulooma)

+

Rühmad

Lapsed teavad koduloomi
Osalemine projektis „Suur taimejaht”
+


Lepatriinu rühm, Poku rühm, Lotte rühm Detsembris 2016 tehtud keskkonnateemalisest küsitlusest ilmnes, et laste teadmised on kesised Lapsed tunnevad Eesti linde, loomi ja putukaid
Lasteaias kasvatatakse taimi ette peenrakastidesse istutamiseks
+
+
+
Rühmad Ettekasvatus toimus majapõhiselt, mitte igas rühmas Lapsed osalevad aktiivselt istutusprotsessis ja omandavad vastavad võtted ja oskused hooldada taimi.
Pedagoogilise personali koolitamine (Rohelise Kooli seminarid jm)
+
+
+
Õppealajuhataja Pedagoogide osalus keskkonnaalastel koolitustel on ebapiisav Kõikide rühmade õpetajad on osalenud Rohelise Kooli seminaridel ja muudel keskkonna teemat puudutavatel koolitustel


Lindude toitmine ja jälgimine on muutunud igapäevategevuseks
+
+
+
Rühmad, juhtkond

Pidevalt soetatakse lindude tarvis toitu. Toimuvad linnuvaatlused lasteaia hoovis. Lapsed eristavad ja tunnevad linnuliike


„Kaunima õitseja” valimine (lilled, põõsad, puud)
+

+
Keskkonna töögrupp

Lapsed märkavad ilu enda ümber, tunnevad taimede liike
Külaline Ornitoloogiaühingust

+

Keskkonna töögrupp Varem pole keegi lasteaias käinud Eestimaa lindudest rääkimas Laste teadmised ja huvi Eesti lindude vastu on suurenenud
3. EESMÄRK - Kaardistada lasteaia õueala ja rakendada erinevaid õuesõppetegevusi
Orienteerumine lasteaia hoovis peaeesmärgiga eristada ja tunda seal kasvavaid taimi
+
+
+
Õppealajuhataja, liikumisõpetaja Varem on toimunud orienteerumine sportlike tegevustega seotult Liikumine on seotud õuesõppega. Lapsed tunnevad lasteaia hoovis kasvavaid, taimi, puid ja põõsaid
Oma lasteaia nuku „Tegelinski“valmis-tamine ja selle sidumine õuesõppega

+
+
Direktor Puudus lastepärane sisend tegeleda igapäevaselt õuesõppega Õpetajad kasutavad aktiivselt meie lasteaia uut
„Tegelinskit“
Keskkonnasisulise raamatu kokkupanek lastele pedagoogide poolt
+
+


Keskkonna töögrupp Puudus oma lasteaia raamat Raamat on heaks abivahendiks õpetajatele
Putukahotellide ja linnusöögimajade ning -pesakastide paigaldamine lasteaia hoovi
+
+
+
Juhtkond Õuesolevaid vahendeid oli vähe Lastele on loodud võimalused aktiivsemalt uurida elusloodust
Lasteaia talgupäeva
korraldamine
+
+
+
Juhtkond

Talgutööd on määratletud kindlate tööetappidega ja seotud Rohelise Kooli tegevuste arendamisega
Õueala ümberkujundamine ja täiustamine vastavalt Tallinna Sikupilli Lasteaia haljastusprojektile
+
+
+
Juhtkond Puudusid teadmised taimedele sobivatest kasvukohtadest Õueala on valminud vastavalt projektile
Puude, põõsaste ja taimede varustamine nimesiltidega
+
+
+
Keskkonna töögrupp Laste teadmised on kesised lasteaia õuealal kasvavatest taimedest, puudest, põõsastest Lapsed tunnevad lasteaia hoovis kasvavaid, taimi, puid ja põõsaid


Suunaviitade valmistamine õuealale

+

Juhtkond

Loodussõbralike (puidust) viitadega on varustatud hoovis olevad olulisemad objektid
Lillepidu lasteaia hoovis
+
+

Juhtkond

Lapsed teavad erinevate lillede nimetusi
Puupakkudest tegelaste paigaldamine õuealale
+
+
+
Juhtkond Oli olemas idee, mis ootas teostamist Õueala ilmestavad looduse ja loomade teemalised puuskulptuurid
Õueala plaani ja paigaldusaluse valmistamine õuealale

+

Direktor Varem valmistatud laste poolt õueala makett Nii külalistel kui lasteaia perel on hea ülevaade hoovis olevatest objektide, taimede ning puude asukohast
Sügisene saagipäev – milline on meie hoovis kasvanud kõige maitsvam vili?
+
+
+
Keskkonna töögrupp
Varem pole süsteemselt saaki koristatud
Lapsed eristavad puu- ja köögivilju
4. EESMÄRK - Jälgida jäätmete tekkimise vähendamist ja edendada sorteerimist
Vanapaberikastide kasutuselevõtt rühmades
+
+
+
Rühmad Osad rühmad ei sorteerinud prügi Kõikides rühmades toimub igapäevaselt prügi sorteerimine
Osalemine Kuusakoski projektis „Küünlaümbrise jaht” ja „Patareide jaht”
+
+
+
Õppealajuhataja Varasemalt ei osalenud selles projektis Kõik rühmad osalevad aastaringselt selles projektis
Lepatriinu rühma laste lavastatud näidend „Mida teha kokkukorjatud prügiga?”
+


Lepatriinu rühm


Lapsed mõistavad seost inimtegevuse ja looduse reostamise vahel
Taaskasutuspäev –
Traditsiooniline kogukondlik üritus
+
+
+
Juhtkond

Taaskasutuspäev on seotud Rohelise Kooli programmiga
Vihmaussi komposterite soetamine rühmadesse

+
+
Juhtkond Puudusid Laps saab tundma eluringluse põhimõtteid, oskab hoolitseda ja väärtustada elusorganisme
Prügikonteinerite valiku suurendamine lasteaia hoovis
+Juhtkond Varem oli lasteaia hoovis ainult 1 prügikonteiner segaolmejäätmete jaoks Lasteaia töötajad ja lapsed sorteerivad prügi
Rühma ühistöö õueala kaunistamiseks teemal „Prügipilt”
+Rühmad

Lapsed ja pedagoogid oskavad prügi taaskasutada ja olla loovad kunstitegevuses
Külaline Prügihunt


+
Õppealajuhataja On käinud kuid lapsed vahetuvad Lapsed saavad teadmisi prügi sorteerimisest
Heategevuslik esemete korjandus abivajajatele
+
+
+
Juhtkond Tegelenud juba 3 aastat Heategevus on seotud keskkonnaharidusega
Õppekäik poodi - uurida pakendeid (Milline pakend on keskkonnasäästlik?)
+
+
+
Rühmad Puudulikud teadmised selles valdkonnas Lapsed oskavad eristada keskkonnasäästlike pakendeid ja mõistavad kui palju prügi tekib liigsest pakendamisest
„Hernehirmutiste väljanäitus”
+Rühmad

Lapsed mõistavad looduse ja inimese koostoimimist
5. EESMÄRK – Panna suuremat rõhku energia säästmisele
Sooja Kampsuni Päev
+Rühmad, juhtkond Detsembris 2016 tehtud keskkonnaülevaatusest ilmnes, et nii personali kui laste teadmised on kesised energia säästmise valdkonnas Pööratakse rohkem tähelepanu energia säästmisele, selle vajadusele
„Säästupäevade” korraldamine (küte, vesi, elekter)
+
+
+
Rühmad, juhtkond Senini on kaardistanud säästlikku tarbimist juhtkond Lapsed teavad, mis on säästev eluviis
Külaline Tallinna Vesi AS-st
+


Juhtkond Lapsed ei tea piisavalt palju vee ringlusest Lapsed teavad, kust tuleb joogivesi; kuidas vett säästa jne.
Autovaba Päeva tähistamine

+
+
Juhtkond Pole teostanud Lapsevanemad ja personal kasutavad ühistransporti. Lapsed teavad rohkem õhusaastest, tulevikuautodest ja kütuseliikidest
6. EESMÄRK – Väärtustada Eestimaa puhast õhku ja looduskauneid kohti
Lasteaiapäev õues

+
+
Laps tunneb rõõmu õues tegutsemisest läbi päeva
Personali väljasõit loodusesse

+
+
JuhtkondPersonali silmaring on avardunud
Loodusfotode näitus „Eestis on ilus!” eesti Vabariigi 100.sünnipäeva puhul
ja teistel teemadel


+
+
Juhtkond

On eksponeeritud ilusaid paiku ja vaateid Eesti loodusest
Rabamatk vanematele lastele

+
+
Õppealajuhataja
õpetajad
Rabamatkad pole toimunud Laps teab, mis on raba
7. EESMÄRK - Anda lisavõimalusi ja lisaväärtusi lastele ning pedagoogilisele personalile tegeleda keskkonnateemadega
Loodusringi käivitamine huvitegevusena

+
+
Juhtkond Puudub loodushariduslik huviring Lapsed tegelevad loodusõppega süvitsi
Lasteaia loodusteemaliste raamatute ja õppevahendite nimekirja koostamine
+
+
+
Õppealajuhataja Olemas nimekiri kõikidest raamatutest, kuid puudub keskkonnateemalise kirjanduse loetelu On koostatud nimekiri keskkonnateemalistest metoodilistest materjalidest (raamatud, pildid jne)
Taaskasutuspäev
+
+
+
Juhtkond Varem viisid pedagoogid kevadeti läbi avatud tegevusi külalistele On kaasatud kogukond – pööratakse tähelepanu taaskasutamisele töötubades tegutsemise võimalusena
Õpetlike plakatite valmistamine keskkonna stendile

+
+
Keskkonna töögrupp Keskkonnateemalised puuduvad Keskkonnateadlikkuse tõstmine erinevates huvigruppides (külalised, lapsevanemad, lapsed)Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar