Meie tegevuskava

Tallinna Sikupilli Lasteaia keskkonna tegevuskavaAntud tegevuskava on koostatud aastateks 2017, 2018, 2019. Tegevuskava on kokku pandud lasteaia keskkonnameeskonna koostööna.

Meie lasteaia keskkonnaalased põhimõtted:
  • Kogukonnaga koostöö ja kaasamine
  • Säästlik tarbimine
  • Keskkonnaalane koolitamine
  • Keskkonnahariduse propageerimine
  • Armastus ja hoolimine looduse vastu


Tegevus
Kestvus/toimumisaeg
Vastutaja/läbiviija
Olukord enne
Soovitud tulemus
2017
2018
2019
1. EESMÄRK - Eksponeerida lasteaias toimuvaid keskkonnateemalisi tegevusi
Kodulehekülje täiustamine Rohelise Kooli blogiga, temaatilise stendi loomine
+
+
+
Keskkonna töögrupp
Tehtud tegevustest ei edastatud piisavalt infot sidusrühmadele ja avalikkusele
Lasteaia sidusrühmad (vanemad lapsed, töötajad, lapsevanemad) ja laiem avalikkus teavad, et meie haridusasutus on keskkonnasõbralik ja on teadlikud „Rohelise Kooli“ projektist.
Keskkonna töögrupi loomine
+


Õppealajuhataja
Puudus keskkonna teemadega tegelev töögrupp
On loodud toimiv töögrupp
Keskkonna töögrupi ettekannete tegemine pedagoogide infotundidel
++
+
Keskkonna töögrupp
Puudus keskkonna teemadega tegelev töögrupp
Personal on teadlik töögrupi tegemistest
Keskkonnaalaste teadmiste kaardistamine
+
+
+
Õppealajuhataja
Puudus ülevaade täiskasvanute ja laste keskkonnaalastest teadmistest
Keskkonnaalaste teadmiste kaardistamine võimaldab leida puudused ja tugevused ning seada edaspidiseid eesmärke
2. EESMÄRK - Laiendada laste ja personali teadmisi elurikkuse ja Eesti looduse vallas
Lasteaia ühiste keskkonnateemaliste nädalate korraldamine
+
+
+
Rühmad, õppealajuhataja
Detsembris 2016 tehtud keskkonnateemalisest küsitlusest ilmnes, et laste teadmised on kesised
Lapsed tunnevad Eesti linde, loomi ja putukaid. Personal on pädev lastele teadmiste andmisel
Georg Aheri poolt loodustunni läbiviimine 5-7.aastas-tele lastele Eesti loomadest ja lindudest
+
Õppealajuhataja
Detsembris 2016 tehtud keskkonnateemalisest küsitlusest ilmnes, et laste teadmised on kesised
Lapsed saavad juurde teadmisi Eesti lindudest, loomadest ja putukatest
Näitus „Ravimtaimed”


+Rühmad, lapsevanemad, õppealajuhataja


Laste, lapsevanemate ja personali teadmised on laienenud
Näitus „Looduse leiud”


+

Rühmad, lapsevanemad, õppealajuhataja


Lapsed, lapsevanemad, personal märkab looduse ilu ja eripärasust
Akvaariumikalade soetamine rühmadesse
+
Nuki rühm, Lotte rühm


Laste teadmised kaladest on suurenenud
Loodusmuuseumi õppeprogrammidest osavõtt
+
+
+
Rühmad
Detsembris 2016 tehtud keskkonnateemalisest küsitlusest ilmnes, et laste teadmised on kesised
Lapsed tunnevad Eesti linde, loomi ja putukaid. Personal on pädev lastele teadmiste andmisel
Koduloomapäev meie lasteaias (võimaluse andmine lastele tutvustada oma kodulooma)

+

Rühmad

Lapsed teavad koduloomi
Osalemine projektis „Suur taimejaht”
+


Lepatriinu rühm, Poku rühm, Lotte rühm
Detsembris 2016 tehtud keskkonnateemalisest küsitlusest ilmnes, et laste teadmised on kesised
Lapsed tunnevad Eesti linde, loomi ja putukaid
Lasteaias kasvatatakse taimi ette peenrakastidesse istutamiseks
+
+
+
Rühmad
Ettekasvatus toimus majapõhiselt, mitte igas rühmas
Lapsed osalevad aktiivselt istutusprotsessis ja omandavad vastavad võtted ja oskused hooldada taimi.
Pedagoogilise personali koolitamine (Rohelise Kooli seminarid jm)
+
+
+
Õppealajuhataja
Pedagoogide osalus keskkonnaalastel koolitustel on ebapiisav
Kõikide rühmade õpetajad on osalenud Rohelise Kooli seminaridel ja muudel keskkonna teemat puudutavatel koolitustel


Lindude toitmine ja jälgimine on muutunud igapäevategevuseks
+
+
+
Rühmad, juhtkond


Pidevalt soetatakse lindude tarvis toitu. Toimuvad linnuvaatlused lasteaia hoovis. Lapsed eristavad ja tunnevad linnuliike


„Kaunima õitseja” valimine (lilled, põõsad, puud)
+

+
Keskkonna töögrupp


Lapsed märkavad ilu enda ümber, tunnevad taimede liike
Külaline Ornitoloogiaühingust

+

Keskkonna töögrupp
Varem pole keegi lasteaias käinud Eestimaa lindudest rääkimas
Laste teadmised ja huvi Eesti lindude vastu on suurenenud
3. EESMÄRK - Kaardistada lasteaia õueala ja rakendada erinevaid õuesõppetegevusi
Orienteerumine lasteaia hoovis peaeesmärgiga eristada ja tunda seal kasvavaid taimi
+
+
+
Õppealajuhataja, liikumisõpetaja
Varem on toimunud orienteerumine sportlike tegevustega seotult
Liikumine on seotud õuesõppega. Lapsed tunnevad lasteaia hoovis kasvavaid, taimi, puid ja põõsaid
Oma lasteaia nuku „Tegelinski“valmis-tamine ja selle sidumine õuesõppega


+
+
Direktor
Puudus lastepärane sisend tegeleda igapäevaselt õuesõppega
Õpetajad kasutavad aktiivselt meie lasteaia uut
„Tegelinskit“
Keskkonnasisulise raamatu kokkupanek lastele pedagoogide poolt
+
+


Keskkonna töögrupp
Puudus oma lasteaia raamat
Raamat on heaks abivahendiks õpetajatele
Putukahotellide ja linnusöögimajade ning -pesakastide paigaldamine lasteaia hoovi
+
+
+
Juhtkond
Õuesolevaid vahendeid oli vähe
Lastele on loodud võimalused aktiivsemalt uurida elusloodust
Lasteaia talgupäeva
korraldamine
+
+
+
Juhtkond


Talgutööd on määratletud kindlate tööetappidega ja seotud Rohelise Kooli tegevuste arendamisega
Õueala ümberkujundamine ja täiustamine vastavalt Tallinna Sikupilli Lasteaia haljastusprojektile
+
+
+
Juhtkond
Puudusid teadmised taimedele sobivatest kasvukohtadest
Õueala on valminud vastavalt projektile
Puude, põõsaste ja taimede varustamine nimesiltidega
+
+
+
Keskkonna töögrupp
Laste teadmised on kesised lasteaia õuealal kasvavatest taimedest, puudest, põõsastest
Lapsed tunnevad lasteaia hoovis kasvavaid, taimi, puid ja põõsaid


Suunaviitade valmistamine õuealale

+

Juhtkond


Loodussõbralike (puidust) viitadega on varustatud hoovis olevad olulisemad objektid
Lillepidu lasteaia hoovis
+
+

Juhtkond


Lapsed teavad erinevate lillede nimetusi
Puupakkudest tegelaste paigaldamine õuealale
+
+
+
Juhtkond
Oli olemas idee, mis ootas teostamist
Õueala ilmestavad looduse ja loomade teemalised puuskulptuurid
Õueala plaani ja paigaldusaluse valmistamine õuealale

+

Direktor
Varem valmistatud laste poolt õueala makett
Nii külalistel kui lasteaia perel on hea ülevaade hoovis olevatest objektide, taimede ning puude asukohast
Sügisene saagipäev – milline on meie hoovis kasvanud kõige maitsvam vili?
+
+
+
Keskkonna töögrupp
Varem pole süsteemselt saaki koristatud
Lapsed eristavad puu- ja köögivilju
4. EESMÄRK - Jälgida jäätmete tekkimise vähendamist ja edendada sorteerimist
Vanapaberikastide kasutuselevõtt rühmades
+
+
+
Rühmad
Osad rühmad ei sorteerinud prügi
Kõikides rühmades toimub igapäevaselt prügi sorteerimine
Osalemine Kuusakoski projektis „Küünlaümbrise jaht” ja „Patareide jaht”
+
+
+
Õppealajuhataja
Varasemalt ei osalenud selles projektis
Kõik rühmad osalevad aastaringselt selles projektis
Lepatriinu rühma laste lavastatud näidend „Mida teha kokkukorjatud prügiga?”
+


Lepatriinu rühm


Lapsed mõistavad seost inimtegevuse ja looduse reostamise vahel
Taaskasutuspäev –
Traditsiooniline kogukondlik üritus
+
+
+
Juhtkond

Taaskasutuspäev on seotud Rohelise Kooli programmiga
Vihmaussi komposterite soetamine rühmadesse


+
+
Juhtkond
Puudusid
Laps saab tundma eluringluse põhimõtteid, oskab hoolitseda ja väärtustada elusorganisme
Prügikonteinerite valiku suurendamine lasteaia hoovis
+Juhtkond
Varem oli lasteaia hoovis ainult 1 prügikonteiner segaolmejäätmete jaoks
Lasteaia töötajad ja lapsed sorteerivad prügi
Rühma ühistöö õueala kaunistamiseks teemal „Prügipilt”
+Rühmad


Lapsed ja pedagoogid oskavad prügi taaskasutada ja olla loovad kunstitegevuses
Külaline Prügihunt+
Õppealajuhataja
On käinud kuid lapsed vahetuvad
Lapsed saavad teadmisi prügi sorteerimisest
Heategevuslik esemete korjandus abivajajatele
+
+
+
Juhtkond
Tegelenud juba 3 aastat
Heategevus on seotud keskkonnaharidusega
Õppekäik poodi - uurida pakendeid (Milline pakend on keskkonnasäästlik?)
+
+
+
Rühmad
Puudulikud teadmised selles valdkonnas
Lapsed oskavad eristada keskkonnasäästlike pakendeid ja mõistavad kui palju prügi tekib liigsest pakendamisest
„Hernehirmutiste väljanäitus”
+Rühmad

Lapsed mõistavad looduse ja inimese koostoimimist
5. EESMÄRK – Panna suuremat rõhku energia säästmisele
Sooja Kampsuni Päev
+Rühmad, juhtkond
Detsembris 2016 tehtud keskkonnaülevaatusest ilmnes, et nii personali kui laste teadmised on kesised energia säästmise valdkonnas
Pööratakse rohkem tähelepanu energia säästmisele, selle vajadusele
„Säästupäevade” korraldamine (küte, vesi, elekter)
+
+
+
Rühmad, juhtkond
Senini on kaardistanud säästlikku tarbimist juhtkond
Lapsed teavad, mis on säästev eluviis
Külaline Tallinna Vesi AS-st
+


Juhtkond
Lapsed ei tea piisavalt palju vee ringlusest
Lapsed teavad, kust tuleb joogivesi; kuidas vett säästa jne.
Autovaba Päeva tähistamine


+
+
Juhtkond
Pole teostanud
Lapsevanemad ja personal kasutavad ühistransporti. Lapsed teavad rohkem õhusaastest, tulevikuautodest ja kütuseliikidest
6. EESMÄRK – Väärtustada Eestimaa puhast õhku ja looduskauneid kohti
Lasteaiapäev õues


+
+
Laps tunneb rõõmu õues tegutsemisest läbi päeva
Personali väljasõit loodusesse


+
+
Juhtkond
Personali silmaring on avardunud
Loodusfotode näitus „Eestis on ilus!” eesti Vabariigi 100.sünnipäeva puhul
ja teistel teemadel


+
+
Juhtkond


On eksponeeritud ilusaid paiku ja vaateid Eesti loodusest
Rabamatk vanematele lastele


+
+
Õppealajuhataja
õpetajad
Rabamatkad pole toimunud
Laps teab, mis on raba
7. EESMÄRK - Anda lisavõimalusi ja lisaväärtusi lastele ning pedagoogilisele personalile tegeleda keskkonnateemadega
Loodusringi käivitamine huvitegevusena


+
+
Juhtkond
Puudub loodushariduslik huviring
Lapsed tegelevad loodusõppega süvitsi
Lasteaia loodusteemaliste raamatute ja õppevahendite nimekirja koostamine
+
+
+
Õppealajuhataja
Olemas nimekiri kõikidest raamatutest, kuid puudub keskkonnateemalise kirjanduse loetelu
On koostatud nimekiri keskkonnateemalistest metoodilistest materjalidest (raamatud, pildid jne)
Taaskasutuspäev
+
+
+
Juhtkond
Varem viisid pedagoogid kevadeti läbi avatud tegevusi külalistele
On kaasatud kogukond – pööratakse tähelepanu taaskasutamisele töötubades tegutsemise võimalusena
Õpetlike plakatite valmistamine keskkonna stendile

+
+
Keskkonna töögrupp
Keskkonnateemalised puuduvad
Keskkonnateadlikkuse tõstmine erinevates huvigruppides (külalised, lapsevanemad, lapsed)Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar